Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich z siedzibą w Bierzwniku zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie pn. „Z kamerą na cysterskim szlaku”.

REGULAMIN KONKURSU

,,Z kamerą na Cysterskim Szlaku”

REGULAMIN KONKURSU

,,Z kamerą na Cysterskim Szlaku”

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i uczestnictwa w konkursie o nazwie ,,Z kamerą na Cysterskim Szlaku”, zwanego dalej Konkursem.

Organizatorem Konkursu jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich z siedzibą w Bierzwniku, zwane dalej Organizatorem.

Konkurs ma charakter ogólnopolski.

Dostarczenie prac na Konkurs oznacza akceptację warunków, wyrażonych

w niniejszym regulaminie.

Niniejszy regulamin będzie udostępniony wszystkim potencjalnym uczestnikom

Konkursu na stronie www.gminycysterskie.org

Konkurs objęty został patronatem honorowym:

Opata Prezesa Polskiej Kongregacji Cysterskiej o. Eugeniusza Augustyna O.Cist., Ministra Edukacji i Nauki,

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 2 Uczestnicy Konkursu

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Osoby, które zgłoszą swój udział w Konkursie zwane są dalej Uczestnikami Konkursu

i występować będą w kategoriach:

a) szkoły podstawowe,

b) szkoły ponadpodstawowe.

Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą rodziców lub

opiekunów prawnych.

§ 3 Zasady udziału w Konkursie

Pracę konkursową stawowi dwu-trzyminutowy spot filmowy, spot reklamowy, film promocyjny, animacja, związane z tematyką cysterską (rozdzielczość i proporcje obrazu: 1080p: (1920px x 1080px), 720p: (1280px x 720px); akceptowany format pliku: avi, mov, mp4, mpg, mpeg). Praca może przedstawiać historię obiektu cysterskiego, jego współczesne funkcje, realizowane w obiekcie wydarzenia religijne, artystyczne lub kulturalne, walory edukacyjno–turystyczne, przyrodniczo-krajobrazowe, a także miejsca, przekazy oraz dzieła kultury i sztuki związane z historią i działalnością cystersów (np. obrazy, rzeźby księgi, legendy, nazwy).

Materiał filmowy należy opublikować na platformie YouTube na posiadanym koncie (szczegóły w załączniku nr 3), po publikacji filmu i wygenerowaniu linku, ww. link należy przesłać na adres poczty elektronicznej: konkurs@gminycysterskie.org .

Przesłane na Konkurs prace muszą być dziełami dotychczas niepublikowanymi.

Zgłoszenie do Konkursu musi zawierać imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, klasę, do której uczęszcza Uczestnik Konkursu, nazwę szkoły, jej adres tradycyjny i elektroniczny. W przypadku uczniów szkół podstawowych imię i nazwisko nauczyciela, który sprawował opiekę merytoryczną przy tworzeniu pracy, zwanego dalej Opiekunem.

W kategorii szkół podstawowych w Konkursie biorą udział dwu-trzyosobowe zespoły,

pracujące pod kierunkiem Opiekuna.

W kategorii szkół ponadpodstawowych udział w Konkursie ma charakter pracy

indywidualnej.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

Zgłoszenie konkursowe musi zawierać:

a) pracę konkursową oznaczoną w sposób, o którym mowa w ust. 4;

b) wypełniony i podpisany formularz Oświadczenia autora pracy (zgodnie

z załącznikiem nr 1 do regulaminu) lub Oświadczenie opiekuna prawnego autora